Bạn không được phép truy nhập vào trang này !"); //} //echo $_SERVER['HTTP_HOST']; ?>